ReadyPlanet.com
dot dot


จองบัตร พิธีพลีสุกรรม คุรุ เทวา ศิษย์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ ปี 58 วันพุธที่ 18 ก.พ.2558 ตรงกับวันขึ้น 1ค่ำเดือน 4 ของปี58 เวลา 08;59 น.เริ่มพิธี ตลอดทั้งวัน วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.พ.2558 ตรงกับวันขึ้น 2ค่ำ เดือน 4 ของปี58 ...เป็นวันครอบครู เวลา 08;59 เป็นต้นไป ใครมาก่อนรับคิวครอบได้ก่อนเลยครับ บัตรราคา 100บาท ติดต่อ สอบถาม จองบัตรได้ที่โรงเรียนฯ 02-900-6449/ 085-3389-274


วิชา ชัยภูมิ-ฮวงจุ้ย

 

รายชื่อผู้จบวิชา ชัยภูมิ-ฮวงจุ้ย

 

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
หมายเหตุ
1
นางสาวกรกต                มีพูน
 
2
นางสาวกาญจนา           วิริยะวัฒน์
 
3
นางกัญญณัช               แซ่เฮ้ง
 
4
นายกัมปนาท                เหลืองแดง
 
5
นางเกษมณี                  วงษ์ศรีแก้ว
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
6
นางกัลยณัฎฐ์               แสงประสิทธิ์
กรุณาติดต่อเจ้า         หน้าที่
7
นางกนิษฐา                   นาคเฉลิม
 
8
นางสาวกุลทิวา             ทองทรัพย์
 
9
นายคมิก                      หงษ์สมบัติ
 
10
นายคมมภัคค์               บุนนาค
 
11
นางจันทร์ศรี                 พาพาน
 
12
น.อ.หญิงจันทนา           เหลืองแดง
 
13
นายจีราวัฒน์              บริบูรณ์สมสิน
 
14
นายจักรพงษ์              ปิยะสกุลแก้ว
 
15
นายชูศักดิ์                    แสงจันทร์
 
16
น.ต.ชัยนกร                  พรญรัตน์
 
17
นางสาวชนะจิตต์       เอกโชติอนันต์
 
18
นายชัยธนันท์                วีระพันธ์กิติ
 
19
นายชัชฤทธิ์                  ยุทธารักษ์
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
20
นายฐิติพันธ์                  ศิริสัมพันธ์
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
21
นางสาวณัฎฐ์กฤตา      หิรัญพงศ์สิน
 
22
นางณัฐชวัล                  อาจริยวัตร
 
23
นางสาวณัฐนันท์        ชัยเศรษฐพงษ์
 
24
นายณัชธพงศ์             เพชรสุวรรณ
 
25
นายณรงค์ชัย         เหลืองนฤมิตชัย
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
26
นายถิรศักดิ์                    สุจริตกุล
 
27
นางธนัญากานต์       สอนหลักทรัพย์
 
28
นายธนวัฒน์                   แก้วเกษ
 
29
นายธรรมคม             สมใจประเสริฐ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
30
นางสาวนิธินันท์            วงศ์เกษม
 
31
นางนิศรา                   สนธิลัคณากุล
 
32
นางสาวนิภาพร             ทองมณี
 
33
นายนที                         จิระนภากุล
 
34
นายนิธิวัชร์                 สุรอริยพัฒน์
 
35
นายนพนริศ            ตระกูลสุขอนันต์
 
36
นางบุญยวรีย์               หลักทรัพย์
 
37
นางเบญจพร                 สุขพงษ์
 
38
นายประธาน                 ชนะพลชัย
 
39
นางสาวปาริชาติ            ขำเจริญ
 
40
นางสาวปัณณรัตน์     เรืองวิเศษไชย
 
41
นางปวิธากร              กาญจนโอภาษ
 
42
นางสาวปทิตตา          ตังคสีนนทกุล
 
43
นายปรีชา                     เกิดเล็ก
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
44
นางประภาศรี                ตรีณานนท์
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
45
นางสาวพิกุล                 ไชยพันธุ์
 
46
นางพรรณี                     พลการ
 
47
นางเพลินพิศ                 มีประหยัด
 
48
นางสาวเพรียวภูรินทร์     กันยะมี
 
49
นายพิฆเนศ                   สุขสมจิตร
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
50
นางภานุเทพ                  แสงสว่าง
 
51
นายภาสกร               อมตาคตญาณ
 
52
นางสาวภัทรภร              ชัยชวลิต
 
53
นางมณินทร                  วรรณรักษ์
 
54
นายมนูสิทธิ์                   ตินทุกะสิริ
 
55
นายโยธิน                      งามท้วม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
56
นายเรวัต                       ชัยวงศ์
 
57
นางรัตนาภรณ์               โหยงโสภา
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
58
นางวัชรี                         ตอบงาม
 
59
นายวีระศักดิ์                   สุขพงษ์
 
60
นายวัชร์นัยน์                  ลิ่มแสงเพชร
 
61
นางสาววรรณภัทร          ศรินทร์
 
62
นายศตศรมัญต์              สมไกรรีย์
 
63
นางสาวศิริลักษณ์           คำมา
 
64
นายศิวดล                      สุขเกษม
 
65
นางสาวศรีสุมน              พีธรากร
 
66
นางสุภา                         เผ่าจันทร์
 
67
นางสุภาพ                      กรรณสูต
 
68
นางสุรัตน์ชาวดี           วรนิติเยาวภา
 
69
ร.ต.หญิงสมคิด               รักเสนาะ
 
70
นางสาวสุภรณ์             มหัจฉริยกุล
 
71
นายสุภัทรชัย               ชนะภัย
 
72
นางสมสุข                    กุลฉิม
 
73
นางสาวสุจิณณ์ชฎา    ไกรกิจราษฎร์
 
74
นางสาวสราวดี         เกียรติศักดิ์ขจร
 
75
นางสัมฤทธิ์                 เมาลีทอง
 
76
นายสุพัฒน์              โกศลศิริสุขกุล
 
77
นางสาวสุนันยา        สุริยะฉายมงคล
 
78
นายสิทธิชัย                แก้วขุนทด
 
79
นางสุฉวี                      แว่นอินทร์
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
80
นางสายทอง               จุลอักษร
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
81
พ.อ.อ.อธิชาติ             ภูษณะพงษ์
 
82
นายอนุรักษ์                 สุขเกษม
 
83
นางองศา                    รักชาติ
 
84
นายอารมณ์               มนูรัตนปกรณ์
 
85
นายอัตถกรกฤต          กุลชนะพุฒิ
 
86
นางสาวอัญพัชร์        ไชยธรรมวัฒน์
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
87
นางอัมพิรา                  ราชชมภู
กรุณาติดต่อเจ้า         หน้าที่
88
นางสาวอนงค์ภัทร์        แสงเงิน
กรุณาติดต่อเจ้า         หน้าที่
89
นายอติเทพ                 พุ่มขจร
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

90

นางกุสุมา                            โทกาชิ

 

91

นางกัญญา                          จุลละภมร

 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

92

นางสาวชนิดาภา               พรสินเจริญ

 

93

นางชุนิชา                            ศรีการวรดา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 

94

นายฐิติพันธ์                         ศิริสัมพันธ์

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 

95

นางสาวนันทรัตน์              เกตุธาดา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 

96

นางสาวปรวรรณ               วานิชชา

 

97

นางมาลิน                            เกื้อกูล

 

98

นายเรวัต                              ชัยวงค์

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

99

นางละอองทิพย์                  พูลสวัสดิ์

 

100

นายสคณ                              สีงามพริ้ง

 

101

นางสาวอรสิตา                    วศรุจ

 

 โรงเรียนฝึกอาชีพ "เลี่ยมเพ็ชชรัตน์" พหลโยธิน 66 ซอย 6 ปากทาง ลำลูกกา ปทุมธานี 02-900-6449