ReadyPlanet.com
dot dot


จองบัตร พิธีพลีสุกรรม คุรุ เทวา ศิษย์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ ปี 58 วันพุธที่ 18 ก.พ.2558 ตรงกับวันขึ้น 1ค่ำเดือน 4 ของปี58 เวลา 08;59 น.เริ่มพิธี ตลอดทั้งวัน วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.พ.2558 ตรงกับวันขึ้น 2ค่ำ เดือน 4 ของปี58 ...เป็นวันครอบครู เวลา 08;59 เป็นต้นไป ใครมาก่อนรับคิวครอบได้ก่อนเลยครับ บัตรราคา 100บาท ติดต่อ สอบถาม จองบัตรได้ที่โรงเรียนฯ 02-900-6449/ 085-3389-274


ประวัติพระภูมิ

 

         ในเทวประวัติเรื่องพระนารายณ์สิบปางนั้นในปางที่ 4 พระนารายณ์ทรงอวตาลในรูปของพราหมณ์ร่างแคระเพื่อลงมาปราบเจ้ากรุงพาลี ซึ่งครั้งนั้น ทรงพระนามพระเจ้า ธตะรัฏ ( เจ้ากรุงพาลี )ทรงมีพระมเหสีทรงพระนาม “ศรัทธาธุเทวี” ทรงมีพระโอรส 9 พระองค์ เจ้ากรุงพาลี ทรงเป็นพระมหาจักพรรดิ์ปกครองไปทั่วแว่นแคว้นแดนสุวรรณภูมิ   ทรงเป็นเชื้อสาย”พรหมวงศ์ยักษ์”ทรงมีอุปนิสัยใจคอ เป็นผู้นำที่เด็ดเดี่ยว กล้าหาญ เข้มแข็ง เชี่ยวชาญ ชำนาญการรบ เก่งกล้าสามารถ เคร่งคัดในระเบียบ วินัย ดั่งกษัตริย์ชาตินักรบทั่วไป แต่ด้วยทรงกรรมศึกมามาก จึงทรงปกครองประเทศชาติ บ้านเมืองด้วยกฎระเบียบ แบบแผน ที่เคร่งคัด ดุจปกครองกองทัพ ใครกระทำผิดเพียงเล็กน้อยก็สั่งประหาร ใครบกพร่องก็สั่งลงโทษอย่างรุนแรง ทำให้ประชาราษฎรที่ไม่ชินกับกฎ ระเบียบแบบทหารในกองทัพพากันต้องโทษประหาร บ้างก็ล้มตาย บ้างก็ได้รับโทษ ต้องทุกข์ทรมาน บ้างก็ต้องพลัดพรากจากคนที่ตนรักเป็นจำนวนมาก
ประชาชนคนที่เดือดร้อนทั้งหลายพากันอ้อนวอน มหาฤๅษี นักบวช     ผู้ทรงศีล และเหล่าสมณะพราหมณ์ที่ตนนับถือ ให้ไปขอร้องพระเจ้าแผ่นดิน เพราะเห็นว่า “พระเจ้า ธตะรัฐ” (เจ้ากรุงพาลี) ด้วยทรงนับถือและเคารพพระราชครู”พระศุกร์”และยังทรงให้ความเคารพ ศรัทธา บูชาใน ศาสนะกิจทางศาสนานิกายของพระราชครูอีกด้วย ครั้งหนึ่งทรงเคยประกาศว่าหากเหล่าสมณะ นักบวช พราหมณ์ในนิกายเดียวกันกับพระศุกร์มาขอสิ่งใดก็จะทรงประทานสิ่งนั้นแก่ผู้ทรงศีลทุกประการ
 
ครั้นให้ฤๅษี พราหมณ์ต่างนิกาย ลัทธิอื่นๆไปขอร้อง อ้อนวอน แนะนำการปกครอง ก็ต่างก็โดนทำโทษ ด้วยทรงเป็นผู้รักษากฎระเบียบ ที่เคยปฏิบัติมาอย่างเคร่งคัด ประเทศชาติ บ้านเมือง ประชาชน ผู้ทรงศีล จึงพากันเดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้า จึงร้อนถึง...พระวิษณุนารายณ์ (ผู้รักษาโลกให้สงบสุข)ที่กำลังบรรทมศีล อยู่ ณ.ไวยกูลโลก ให้ทรงตื่นบรรทม และ ได้ทรง อวตาลเพื่อมาปราบ พระเจ้า ธตะรัฐ (เจ้ากรุงพาลี)โดย ทรงอวตาลมาเป็น พราหมณ์ร่างแคระ นักบวชนิกายเดียวกับพระศุกร์ ราชครู เดินจาริก แสวงบุญมายังพระราชวังของเจ้ากรุงพาลี เมื่อได้พบเจ้ากรุงพาลี ก็ทรงขอพื้นดินจากเจ้ากรุงพาลีเพียง 3 ก้าว เพื่อเป็นที่แสวงบุญ เจ้ากรุงพาลีก็ประทานให้ แต่พระศุกร์ราชครู ล่วงรู้ด้วยญาณจึงทูลคัดค้านแต่เจ้ากรุงพาลีก็กล่าวว่า”เป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำ เมื่อมีนักบวชนิกายเดียวกับพระราชครูมาขอก็จะให้ทุกอย่างสมประสงค์” พระศุกร์มิอาจทัดทานได้ เจ้ากรุงพาลีจึงทำการหลั่งน้ำอุทิศให้ พระศุกร์จึงเนรมิตกายไปอุดปากกาน้ำมิให้หลั่งออกมา พระนารายณ์แปลงก็รู้ว่าพระศุกร์ขวางอยู่จึงเอาหญ้าคาแยงปากกาโดนตาพระศุกร์เจ็บ พระศุกร์ได้รับเวทนาจึงหนีกลับอาศรมทันที เจ้ากรุงพาลีจึงได้หลั่งน้ำอุทิศที่ดิน 3 ก้าวแก่พราหมณ์ร่างแคระทันที เมื่อเจ้ากรุงพาลีอนุญาตพระนารายณ์จึงคืนรูป อวตาลแล้วแสดงอภินิหารก้าวครั้งที่ 1 คุมไปทั่วมนุษย์โลก ก้าวที่ 2 คุมไปทั่วเทวโลก เพียง 2 ก้าวก็หมดที่จะก้าวไปแล้วจึงถามเจ้ากรุงพาลีว่าจะให้ก้าวไปแห่งใด เจ้ากรุงพาลีตกใจเมื่อพระนารายณ์คืนรูปแล้วแสดงอภินิหารเช่นนั้น จึงได้ทูลถามพระนารายณ์ว่าตนนั้นผิดสิ่งใด จึงทรงอธิบายความผิดในหลักการปกครอง อันมีทศพิธราชธรรม เจ้ากรุงพาลีสำนึกในความผิดแห่งตนจึงทูลพระนารายณ์ว่า”ทรงวางพระบาทก้าวที่ 3 ไว้เหนือเศียรเกล้า แห่งพระองค์เทอญ” เจ้ากรุงพาลีจึงจมอยู่ใต้พื้นพระธรณีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
หลังจากนั้นเจ้ากรุงพาลีก็ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญเพียรและสำนึกในความผิดแห่งตนจนพระวิษณุนารายณ์ เห็นใจประทานพรให้กลับสู่      พระนครได้ดั่งเดิมแต่เจ้ากรุงพาลีทูลขอว่า”ให้ข้าพระองค์เป็นเพียง...ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทของพระองค์...ตลอดไปเทอญ”ด้วยสำนึกผิดพระนารายณ์จึงทรงประทานพรให้มีหน้าที่คุ้มครองพื้นพระธรณี ว่าเมื่อใดที่มนุษย์กระทำกิจอันเกี่ยวกับพื้นพระธรณีจะต้องทำการบูชาเจ้ากรุงพาลีเสียก่อนจึงจะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่พิธีกรรมนั้นๆ หากเมื่อมนุษย์จะปลูก บ้าน เรือน โรง หอ ฯลฯจะต้องขออนุญาตเจ้ากรุงพาลีและต้องสร้างปราสาทที่มีเสาเดียวถวายแด่พระโอรส องค์หนึ่ง องค์ใด แห่งเจ้ากรุงพาลีขึ้น เป็นปฐมแห่งผืนดินนั้นเสียก่อน เพื่อให้ท่านคุ้มครอง ป้องกัน ภยันอันตราย จากภูต ผี ปีศาจ อมนุษย์ จึงจะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาบริเวณ เขต เคหะ นิวาสสถาน และพื้นดินแห่งนั้น           
โดยการแบ่งหน้าที่การคุ้มครองตามสถานที่ต่างๆคือ
1.พระชัยมงคล...
ให้คุ้มครอง เขต เคหะสถาน บ้านเรือน ที่อยู่ อาศัยของผู้คน
2.พระคนธรรพ์...
ให้คุ้มครอง ห้องหอ เรือนรัก โรงพิธีการ งานรื่นเริงต่างๆ
3.พระนครราช...
ให้คุ้มครอง ประตู ป้อม ค่าย บันได พิธีการงานทหาร กองทัพ
4.พระวัยทัต...
ให้คุ้มครอง วัดวาอาราม เทวสถาน โรงพิธีกรรม งานกุศลต่างๆ
5.พระเทเพน...
ให้คุ้มครอง คอกปศุสัตว์ สัตว์บาล โรงสถานงานสัตว์ต่างๆ
6.พระชัยสพ...
คุ้มครอง เสบียง คลัง ยุ้ง ฉาง โรงครัว เตาไฟ ผลการผลิตต่างๆ
7.พระธรรมมิกราช....
ให้คุ้มครอง พืชพันธุ์ ธัญญาหาร เรือก สวน ไร่ นา เกษตรกรรม
8.พระธรรมโหรา...
คุ้มครอง ป่า ภูเขา ลำเนา ไพร เกาะ แก่ง เนิน โคกจอมต่างๆ
9.พระทาษธารา...
คุ้มครอง ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำ ลำธาร และท้องทะเล
พระโอรสทั้ง 9 องค์ได้รับพรให้ปกป้อง คุ้มครอง แผ่นดินถิ่นที่มนุษย์ทำการสร้างศาลถวายให้ตามโองการแห่งพระนารายณ์ แทนเจ้ากรุงพาลีแต่ด้วยอุปนิสัยใจคอของแต่ละพระองค์ที่แตกต่างกันออกไปจึงทำให้ครอบครองแผ่นดินในสถานที่ๆต่างกันตามอุปนิสัย ความชอบของตนจิต - วิญญาณ

โหราศาสตร์กับวิถีของมนุษย์ article
ตายแล้วไปไหน
ประเภทของพิธีกรรม
ไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น
หัวโขน ปฎิมากรรม อาถรรพ์ articleโรงเรียนฝึกอาชีพ "เลี่ยมเพ็ชชรัตน์" พหลโยธิน 66 ซอย 6 ปากทาง ลำลูกกา ปทุมธานี 02-900-6449